Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

01.01.2016 GVK Geçici 67.Madde ve KDV Geçici 17.Maddenin Süresi Uzatıldı..

1 Ocak 2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6655 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile sanayi işletmelerince makine ve teçhizatın finansmanı amacıyla kullanılan kredilere BSMV istisnası getirilmiş, bazı Kanunlarda yer alan ve uygulama süreleri 31/12/2015 tarihinde sona eren vergisel düzenlemelerin ise süreleri uzatılmıştır.

 

Söz konusu Kanunla yapılan düzenlemelere 3 başlık altında aşağıda yer verilmiştir;

 

1- Uygulama Süresi 31.12.2017 Tarihine Kadar Uzatılan Düzenlemeler: 

- Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun;

Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilmesine izin veren Geçici 1’inci maddenin 5’nci fıkrasında belirtilen uygulama süresi. 

- Katma Değer Vergisi Kanununun;

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 1’inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılması amacıyla taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallinde satışı dahil) devir ve tesliminde KDV istisnası öngören Geçici 31’inci maddesinin uygulama süresi. 

 

2- Uygulama Süresi 31.12.2020 Tarihine Kadar Uzatılan Düzenlemeler

- Gelir Vergisi Kanununun;

Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım satım kazancı ile dönemsel getirilerinin, mevduat faizleri, repo gelirleri ve diğer menkul kıymetlerin vergilendirme esaslarının düzenlendiği Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci maddenin uygulama süresi. 

Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlere ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağına ilişkin Geçici 68’nci maddesinin 1’inci fıkrasının uygulama süresi. 

- Katma Değer Vergisi Kanununun;

Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil ve terkin uygulaması kapsamında yurt içinden temin edilebilmesine imkan veren Geçici 17’nci maddenin uygulama süresi. 

Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile, bunlara ilişkin yazılım teslim ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasında KDV istisnası uygulamasını düzenleyen Geçici 23’üncü maddenin uygulama süresi 31.12.2020 tarihine uzatılmıştır.

- Kurumlar Vergisi Kanununun;

Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67’nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler, 2/11/2007 tarihli ve 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun uyarınca kurulan Ajansın görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden aynı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında elde ettiği gelirleri, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajansın anılan Kanunda sayılan görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri, tasfiye edildiği tarihe kadar EXPO 2016 Antalya Ajansının görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirler dolayısıyla 31.12.2020 tarihine kadar iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağı belirtilmiştir.

 

3- Sanayi İşletmelerince İmalat Sanayinde Kullanılan Makine ve Teçhizatın Finansmanı Amacıyla Kullanılan Krediler BSMV'den İstisna Edilmiştir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 29’uncu maddesine z bendi eklenmiştir.

Madde hükmü ile, 17/04/1957 tarih ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre verilen sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince, münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralardaki %5 oranındaki banka ve sigorta muameleleri vergisine istisna getirilmiştir.

 

İlgili Kanun detayı için tıklayınız.