Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

03.11.2016 Yeniden Yapılandırma Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

28 Ekim 2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği yayımlandı.

 

Hatırlanacağı üzere, 26 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9385 sayılı Karar ile;

-6736 sayılı Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere ilişkin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar,

-Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay,

uzatılmış ve bu konu web sayfamızda da duyurulmuştur.

 

Bu Tebliğ ile söz konusu süre uzatımına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre; 

-Kanun kapsamındaki; kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan alacaklar, matrah ve vergi artırımı, pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanlar ve idari para cezaları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlar için son başvuru 25.11.2016 tarihine (Ödeme sürelerinde değişiklik yapılmadığından ilk taksit ödeme süresi 30 Kasım 2016’dır.),

-6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan vergi/ceza ihbarnamesine ait tebligatlara münhasır olmak üzere, Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilere ilişkin 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarına göre yapılandırılacak borçlara ilişkin olarak birinci fıkrada yer alan;

-“ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün” olarak belirlenmiş olan başvuru süresi, 30 günün bitim tarihinden itibaren 1 ay,

-ilk taksit için belirlenmiş olan “ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere” şeklindeki ödeme süresi ilk taksit için ihbarnamenin tebliğini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil)

uzatılmıştır.

Tebliğde konuya ilişkin olarak aşağıdaki örneğe yer verilmiştir.

Örnek- Mükellefe, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamına giren vergi ve cezaya ilişkin ihbarname 7 Eylül 2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellefin, Kanundan yararlanmak için 7 Ekim 2016 tarihine kadar yapması gereken başvurunun süresi BKK gereği 7 Kasım 2016 tarihine; ilk taksit ödeme süresi de 31 Ekim 2016 tarihinden 30 Kasım 2016 tarihine kadar uzamıştır.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanılması için 30 gün içerisinde yapılması gereken başvuruyu süresinden sonra yapmaları nedeniyle başvuruları reddedilen mükelleflerin müracaatları da örnekte açıklandığı şekilde değerlendirilecektir.

 

Öte yandan, Kanunun;

-6 ncı maddesi kapsamında, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin için son başvuru Kasım ayı sonuna,

-7 nci maddesi kapsamında, varlık barışı için son başvuru Aralık ayı sonuna

kadar yapılabilecektir.

 

 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği