Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

10.02.2016 6663 Sayılı Torba Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler...

Hükümetin 2016 Yılı Eylem Planında yer alan çeşitli hususları hayata geçiren ve kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen “6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 10.02.2016 Tarih ve 29620 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 

 

Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte toplam 36 maddeden oluşan Kanun ile;

değişiklikler yapılmaktadır.

 

Aşağıda, söz konusu Kanunun vergi kanunlarında yaptığı düzenlemeler özetlenmektedir.

 

1. Gübre ve yem teslimlerinde KDV olmayacak (10.02.2016 tarihinden itibaren) 

Bu Kanun’un 13. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ve aşağıda yer alan (ı) bendiyle, gübre ve yem teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.

Bu kapsamda (tam istisna) yapılan mal teslimleri nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

Sözkonusu kanun maddesi tam istisna niteliğinde bir düzenleme olduğundan yine KDV kanunu 32.maddesi gereği bu teslimlerden dolayı yüklenilen ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarları aylık olarak iadeye konu olabilecektir. Ancak, bu konuda yapılacak olan iadelerin sınır ve uygulamasına ilişkin çıkarılacak olan KDV Genel Tebliğini beklemek gerekmektedir. 

 

Eklenen bent:

“ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe  (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil) teslimi,

 

Sözkonusu düzenlemenin yürürlük tarihi Kanun'da "yayımı tarihinden itibaren" olarak belirtildiğinden yukarıda bahsedilen gübre ve yem teslimleri de 10.02.2016 tarihinden itibaren KDV den istisna edilmiş olup, 01.01.2016 tarihi ile 09.02.2016 tarihleri arasında gerçekleşen teslimlerin % 1 KDV ye tabi olduğunu hatırlatırız. 

 

2. Tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamışlardan pasaport harcı alınmayacak.

Bu Kanun’un 4. maddesiyle, Harçlar Kanunu’nun Harçtan Müstesna İşlemler başlıklı 85. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Buna göre, tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış kişilerden pasaport harcı alınmayacaktır.

Eklenen bent:

“h) Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek pasaportlar.”

 

3. Genç girişimcilerden belli bir tutara kadar vergi alınmayacak.

Bu Kanun’un 1. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 20. maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmına maddede yer alan şartlar dahilinde kazanç istisnası sağlanmaktadır.

 

4. Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8.000 TL’ye kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak.

Bu Kanun’un 2. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun Diğer İndirimler başlıklı 89. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlarının 8.000 Türk Liralıkkısmı üzerinden gelir vergisi alınmaması sağlanmaktadır.

Söz konusu düzenlemeyle ticari kazancı basit usulde tespit edilenlerin bu kazançları hakkında indirim uygulanması amaçlandığından, takvim yılı içinde basit usulden gerçek usule geçen mükelleflerin söz konusu indirimden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan aynı Kanun’un 3. maddesiyle, 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde” ibaresi “ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde” şeklinde değiştirilerek, yukarıdaki 8.000 TL Türk Liralık yıllık indirim tutarının, her yıl günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmesine imkan sağlanmaktadır. 

 

6663 Sayılı Torba Yasanın yayınlandığı Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.