Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

11.08.2016 Ar-Ge ve Tasarım Personeli ile Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Kararlar yayımlandı..

11 Ağustos 2016 tarihli ve 29798 sayılı Resmi Gazete’de Ar-Ge ve tasarım personeli ile tasarım faaliyeti alanlarına ilişkin aşağıda sırasıyla yer verdiğimiz 3 ayrı Bakanlar Kurulu Kararları yayımlanmıştır. 

 

 

1- 2016/ 9091 SAYILI KARAR : 

 

Bu karar ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetleri Gelir Vergisi Stopajı Kapsamına Alındı.

 

Hatırlanacağı üzere, 6676 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesi ile AR-GE, tasarım ve yazılım personelinin Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin gelir vergisi stopajı kapsamında değerlendirilmesine yönelik Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiş ancak herhangi bir belirleme yapılmamıştı. 

 

2016/9091 Sayılı bu Karar ile Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi kullanarak, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda;

merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünün (% 100)’ nün gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi kararlaştırmıştır.

a) Laboratuvar, analiz, test ve deney çalışmaları.

b) Diğer Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde yapılan çalışmalar.

c) Saha araştırması.

ç) Prototip geliştirmeye yönelik faaliyetler.

d) Projelerde görev alan personel ile sınırlı olmak kaydıyla bilimsel içerikteki etkinlikler.

 

Yine aynı Kararla;

5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde veya 4691 sayılı Kanun kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin;

Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirileceği kararlaştırılmıştır.

Bu Karar 1 Eylül 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu Karara şu bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.  2016/9091 Sayılı Karar

 

2- 2016/ 9093 SAYILI KARAR : 

 

Bu Karar ile Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısı 15 Olarak Belirlendi.

 

Hatırlanacağı üzere, 6676 sayılı Kanun’un 29 uncu maddesi ile 5746 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesine eklenen altıncı fıkrayla Bakanlar Kurulu, Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az Ar-Ge personeli sayısını sektörler itibarıyla farklılaştırmaya ve 30 olarak belirlenmiş personel sayısını 15’e düşürmeye yetkili kılınmış idi. 2016/9093 Sayılı bu Karar ile Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi kullanarak, 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 15 olarak belirlenmiştir. Söz konusu sayı, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin istatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)' na göre aşağıda belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için 30 olarak uygulanacaktır..

 

a) C - İmalat başlığı altında yer alan:

29 - Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar

30 - Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar

30.30 - Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgi makinelerin imalatı 30.40 - Askeri savaş araçlarının imalatı 30.91 - Motosiklet imalatı

30.99 - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

 

Bu Karar 11 Ağustos 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Karara şu bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.  2016/9093 sayılı Karar 

 

3- 2016/ 9093 SAYILI KARAR : 

 

Bu Karar ile Tasarım Faaliyeti Alanları Belirlenmiştir.

 

Hatırlanacağı üzere, 6676 sayılı Kanun ile Bakanlar Kuruluna tasarım faaliyetlerini belirleme yetkisi verilmiş ancak herhangi bir belirleme yapılmamıştı. 2016/9093 Sayılı bu Karar ile Bakanlar Kurulu kendisine verilen yetkiyi kullanarak; Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)'na göre aşağıda belirtilen alanlarda, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü tasarım faaliyeti olarak belirlemiştir.

 

a) J - Bilgi ve iletişim başlığı altında yer alan:

59.11 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programlan Yapım Faaliyetleri

59.12 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programlan Çekim Sonrası Faaliyetleri

b) M - Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler başlığı altında yer alan: 74.10 - Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (74.10.03 hariç)

c) R - Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor başlığı altında yer alan: 90.02 - Gösteri Sanatlarım Destekleyici Faaliyetler

 

Bu Karar 11 Ağustos 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Karara şu bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.  2016/9094 sayılı Karar