Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

24.12.2015 464 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı..

24.12.2015 Tarih ve 29572 Sayılı Resmi Gazete ile 464 Nolu VUK Genel Tebliği yayınlanmıştır. 

 

Sözkonusu tebliğ ile ; 

1-   -İnternet ortamında hizmet veren aracı hizmet sağlayıcıları,

-Bankalar,

-İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları,

-Kargo ve Lojistik İşletmeleri,  için 

Gelir İdaresi Başkanlığı'na Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu getirilmiş olup, zorunluluk getirilen mükellefler 1/7/2016 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin zorunluluk kapsamında istenen bilgileri hazırlamaya başlayacaklar ve takip eden aydan itibaren göndereceklerdir. Sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilen mükellef gruplarının vermesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır. Veriler bu sistem üzerinden Başkanlığa iletilecektir. Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin, ilk veri iletim tarihinden önce BTRANS başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bu Tebliğ kapsamında istenilen bilgiler aylık dönemler halinde iletilecektir. Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar iletilmesi zorunludur.

 

2- Ayrıca aynı tebliğ ile, 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere E-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 

 

Tebliğin ilgili kısmı aşağıdaki gibidir: 

Bilindiği üzere, 30/12/2013 tarih ve mükerrer 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti.

Bu defa, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satışhasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapan mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermek zorundadır.

 

464 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ