Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

26.02.2016 6676 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun yayınlandı...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan 6676 numaralı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Ar-Ge teşviklerine ilişkin mevzuat temel olarak;

düzenlenmektedir.

1 Mart 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Kanun ile;

Yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

 

1. Ar-Ge mevzuatına “tasarım faaliyetleri” dahil edilmiştir.

6676 sayılı Kanun’un, Ar-Ge mevzuatına yönelik getirdiği en önemli yeniliklerden birisi, tasarım faaliyetlerini de Ar-Ge faaliyetlerine dahil etmek olmuştur.

Tasarım”ın tanımı ise ;

Bu Kanunun 8 inci maddesi ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesine ve bunun paralelinde yine bu Kanunun 27 nci maddesi ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un Tanımlar başlıklı 2 nci maddesine eklenen bentler ile aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

Buna göre ;

ifade etmektedir.

2. Ar-Ge personel sayısı Bakanlar Kurulunca 15’e kadar indirilebilecektir.

6676 sayılı Kanun’un 29 uncu maddesi ile 5746 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesine eklenen altıncı fıkrayla Bakanlar Kurulu, Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az Ar-Ge personeli sayısını sektörler itibarıyla farklılaştırmaya ve 30 olarak belirlenmiş personel sayısını 15’e düşürmeye yetkili kılınmıştır.

3. 5746 sayılı Kanun kapsamına tasarım personeli dahil edilmiş ve doktora, yüksek lisans ve lisans mezunları için farklı oranlarda gelir vergisi istisnası getirilmiştir.

6676 sayılı Kanun’un;

yapılan değişiklikle;

5746 sayılı Kanun kapsamına tasarım merkezlerinde çalışan tasarım personeli de dâhil edilmiştir. Ayrıca; doktora, yüksek lisans ve lisans mezunları için farklı oranlarda gelir vergisi istisnası getirilmiştir. Bunun yanı sıra temel bilimler alanları mezunlarının da istihdamı teşvik edilmiştir.

Buna göre, Ar-Ge tasarım ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin;

 verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir.

4. Ar-Ge projeleri kapsamında ithal edilen eşya gümrük ve damga vergisinden istisna edilmiştir.

6676 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi ile 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine eklenen sekizinci fıkrayla, Ar-Ge projeleri kapsamında yurtdışından ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisna edilmiştir.

5. Tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar ve tasarım personelinin ücretleri istisna kapmasına alınmış; ayrıca bölge dışı ilgili faaliyetlere ilişkin ücretlerin gelir vergisi stopajı kapsamında değerlendirilmesine yönelik Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.

6676 sayılı Kanun’un;

14 üncü maddesi ile 4691 sayılı Kanun’un geçici 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle;

 istisna edilmiştir.

Ayrıca yine bu madde ile;

Benzer şekilde, 6676 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi ile 5746 sayılı Kanun’un İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarıbaşlıklı 3 üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle;

Öte yandan, yine bu Kanunun 28 inci maddesi ile 5746 sayılı Kanun’un;

6. Tasarım destek personeli için de sınırı uygulanacaktır.

Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçememektedir.

6676 sayılı Kanun’un 29 uncu maddesi ile 5746 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle ilgili teşviklerden yararlanacak tasarım destek personeli için de yüzde on sınırı uygulanacaktır. Asgari tasarım personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan personelin üçer aylık dönemler itibarıyla ortalaması esas alınacaktır.

7. Ar-Ge firmalarına girişim sermayesi sağlayan yatırımcılar vergi indirimi desteğinden faydalanabilecektir.

6676 sayılı Kanun’un 15 inci maddesi ile 4691 sayılı Kanunu’na eklenen geçici 4 üncü maddeyle, yatırımcılara teknoloji geliştirme bölgeleri firmalarına doğrudan girişim sermayesi sağlamaları durumunda, mevcut uygulamadaki vergi indirimi desteğinden yararlanma imkânı getirilmektedir.

Buna göre;

Benzer şekilde, yine bu Kanunun 28 inci maddesi ile 5746 sayılı Kanun’un İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları başlıklı 3 üncü maddesinde yapılan değişikle,

8. Ar-Ge ve tasarım merkezlerine ilave destek sağlanabilecektir.

6676 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi ile 5746 sayılı Kanun’un İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikle, Bakanlar Kurulunca belirlenecek kriterlere haiz Ar-Ge ve tasarım merkezlerine ilave destek sağlanabilecektir.

Buna göre, Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterlere haiz;

indirim konusu yapılabilecektir.

9. Siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetleri destek kapsamına alınmıştır.

6676 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi ile 5746 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesine eklenen dokuzuncu fıkraya göre;

10. Ar-Ge personeli teknisyenlerin tanımı yeniden yapılmıştır.

6676 sayılı Kanun’un 27 nci maddesi ile 5746 sayılı Kanun’un Tanımlar başlıklı 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle, teknisyen tanımında yaşanan tereddütlerin giderilmesine yönelik değişiklik yapılmış, tasarım faaliyetlerini gerçekleştiren teknisyenler de tanım maddesine dâhil edilmiş ve tasarım faaliyetlerine katılan destek personeli de destek personeli kapsamına alınmıştır.

Buna göre Teknisyen; meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri ifade etmektedir.

11. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na “ihtisas teknoloji geliştirme bölgeleri” dahil edilmiştir.

6676 sayılı Kanun ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgeleri (İhtisas TGB) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun kapsamına alınmıştır.

İhtisas teknoloji geliştirme bölgeleri (İhtisas TGB), aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji geliştirme bölgelerini ifade etmektedir.

Diğer taraftan bu Kanunun;

12. Teknoloji geliştirme bölgelerindeki uygulama projelerinin onaylanması, ruhsat ve izinlerinin verilmesi görevi organize sanayi bölgesi yönetimine verilmiştir.

6676 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi ile 4691 sayılı Kanun’un Kuruluş başlıklı 4 üncü maddesinde yapılan değişikle; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkisinde olan teknoloji geliştirme bölgelerindeki uygulama projelerinin onaylanması, ruhsat ve izinlerinin verilmesi görevi, organize sanayi bölgelerinde yer alan teknoloji geliştirme bölgeleri için organize sanayi bölgesi yönetimine verilmiştir.

Diğer taraftan bu madde ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yüksek kira bedellerinin önüne geçilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde bölgelerdeki kira üst sınırını belirleme yetkisi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilmiştir.

13. Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yönetici şirket emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

6676 sayılı Kanun’un 12 nci maddesi ile 4691 sayılı Kanun’un Destek ve muafiyetler başlıklı 8 inci maddesinde yapılan değişikle; yönetici şirket, üzerindeki mali yüklerin azaltılması amacıyla damga vergisi ve harçlara ilave olarak bölge içinde sahip olduğu taşınmazlar nedeniyle yükümlü olduğu emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

14. Diğer bazı düzenlemeler

 

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6676 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun