Güvenilir Adresiniz

X

DUYURULAR

26.11.2016 Proje Bazlı Teşvik Sistemi Yürürlüğe Girdi.

26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar yayımlandı.

Bilindiği üzere, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar uyarınca halihazırda sürmekte olan mevcut yatırım teşvik sistemi genel itibariyle; üretim ve istihdamın artırılmasına, bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik yatırımların teşvikini amaçlamaktadır.

2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ise ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığım azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesini amaçlamaktadır.

 

1) 2016/9495 sayılı Karar ile Sağlanacak Destekler

Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, yeni teşvik sistemi, mevcut teşvik sistemine ilaveten;

gibi yeni destek unsurları içermektedir.

 

Proje Bazlı Yeni Teşvik Sistemi (2016/9495 sayılı Karar)

Mevcut Teşvik Sistemi                         (2012/3305 sayılı Karar)

a) Gümrük vergisi muafiyeti

a) Gümrük vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası

b) KDV istisnası.

c) KDV iadesi

c) KDV iadesi.

ç) Vergi indirimi veya istisnası

ç) Vergi indirimi.

d) Sigorta primi işveren hissesi desteği

d) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

e) Gelir vergisi stopajı desteği

e) Gelir vergisi stopajı desteği

f) Nitelikli personel desteği

 

g) Faiz desteği veya hibe desteği

g) Faiz desteği.

ğ) Sermaye katkısı

ğ) Sigorta primi desteği

h) Enerji desteği

 

ı) Kamu alım garantisi

 

i) Yatırım yeri tahsisi

h) Yatırım yeri tahsisi.

j) Altyapı desteği

 

k) Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getiriimcsi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması.

 

 

2) Bu Destekten Yararlanacak Projelerin Nitelikleri

Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD Doları olması gerekir.

Bu Karar kapsamında Ekonomi Bakanlığına yapılan başvurular;

niteliklerini taşıması gerekmektedir.

3) Müracaat ve müracaatta aranacak belgeler

Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık), yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için davet edebilecek veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunabilecektir.

Bu davet veya duyuruya istinaden proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, aşağıdaki bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edebilecektir;

Ayrıca, Bakanlık müracaatın değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeler için talepte bulunabilecektir.

Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje veya projeler, Bakanlık tarafından Bakanlar Kuruluna sunulacaktır. Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için Destek Kararı yayımlanacaktır.

Bakanlar Kurulu tarafından Destek Kararı ile proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen projeler için Bakanlıkça yatırım teşvik belgesi düzenlenecektir.

Bu Karar kapsamında desteklenmesi uygun görülmeyen müracaatlar, yatırımcının talep etmesi halinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında değerlendirmeye alınabilecektir.

4) Yatırım süresi ve tamamlama vizesi

Yatırımın başlangıç ve bitiş tarihi Destek Kararında belirlenecektir. Desteklenecek yatırımların ek süre de dâhil olmak üzere Destek Kararında belirlenen sürede gerçekleştirilmesi esas olacaktır.

Yatırım tamamlama vizesi, yatırımın tamamlanmasını müteakip, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü personeli ile ihtiyaç duyulması halinde yatırım konusuna bağlı olarak diğer ilgili Bakanlıklardan görevlendirilecek personelden oluşacak heyet tarafından yapılacak ekspertiz işlemi sonucunda gerçekleştirilecektir.

5) Şirket hisselerinin ve yatırımın devri

Yatırımın devri, Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın iznine ve Başbakanlığın onayına tabi olacaktır.

Yatırımın devrine izin verilmesi halinde, devralan yatırımcı, yatırımın niteliklerini ve taalıhütlerini yerine getirmek kaydıyla belirtilen istisna ve muafiyetler ile desteklerin kalan kısmından yararlandırılabilecektir.

Yatırımcı şirketin, Borsa İstanbul Pay Piyasasında halka arz yöntemi ile paylarını satması hariç olmak üzere, proje kapsamındaki yatırım tamamlamnadan hisselerini devretmesi Bakanlığın iznine tabi olacaktır.

6) Diğer önemli hususlar

 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar