Güvenilir Adresiniz

X

HİZMETLERİMİZ

VERGİ HİZMETLERİ

 

VERGİ MÜŞAVİRLİĞİ VE REVİZYON HİZMETLERİMİZ

 

“Vergilemede adalet; vergi mevzuatının mükellefe sadece görev ve sorumluluk değil, aynı zaman da hak da verdiğinin bilinciyle yapılan denetimle sağlanabilir.”  

 

Dünya ekonomisinin küreselleştiği günümüzde, vergi mevzuatı ulusal ve uluslararası alanda karmaşık hale gelmiştir. Ulusal ve uluslararası vergi ve ticaret mevzuatına hakim olan, mevzuattaki değişiklikleri takip eden, sektörel bazda uzmanlaşmış teknik kadrosu ve geniş tecrübesiyle KALEM, vergi mevzuatının tanıdığı haklar çerçevesinde piyasa şartlarının oluşturduğu fırsat ve risklere karşı hizmet verdiği işletmelere hissedilir şekilde katkı sağlamaktadır. 

 

Vergi denetimi ve danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde amacımız; müşterilerimizin vergiyi bir işletme maliyeti olarak yönetmesine yardımcı olmaktır. Bunun için KALEM’in sunduğu hizmet ise; gelecekte doğabilecek sorunların önceden tespit edilmesiyle ve aynı zamanda vergi kanunlarının mükellefe tanıdığı haklar çerçevesinde vergi yükünü azaltacak hak ve imkanların zamanında ve doğru kullanılmasını sağlayacak şekilde bir vergi planlamasıdır.

Özellikle yeni uygulamalarla (E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv gibi) birlikte müşterilerimizin karşılaşabileceği her türlü mevzuat ve teknik uygulama sorunlarıyla ilgili uygulamalı yol gösterme ve bilgilendirme yoluyla yasal çerçeve içinde en uygun vergisel sonuçları elde etmek amacıyla olası çözüm alternatifleri sunmaktayız.

Revizyon hizmetleri ofisimiz bünyesinde bulunan Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Kıdemli Denetçiler tarafından verilmektedir.
 

Düzenli olarak yapılan revizyon (vergi denetim) çalışmalarının sonuçları ise, hazırlanan raporlarla yönetime bildirilir. Vergi revizyon çalışmaları, vergi ve muhasebe uygulamalarının ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi mükelleflerinin durumuna uygun vergi planlaması araçlarının belirlenmesini içermektedir.

 

Tam Tasdik Hizmetlerimizin kapsamı özetle aşağıdaki gibidir:

 

1.      Periyodik denetim programlarında mükellefin gelir ve gider evrakları ile muhasebe fişlerinin kontrolleri sonucunda, sözkonusu belge ve muhasebe kayıtlarının mevzuata uygunluğu ve doğruluğunun kontrolü,

2.    Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu  ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü,

3.     Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SGK Bildirimlerinin Kontrolü sonucu beyanname ve bildirimlerin usulüne uygun hazırlanmasını sağlayarak, muhtemel indirim ve istisnai işlemlerin beyanname ve bildirimlere doğru ve zamanında yansıtılmasını sağlamak,

4.    Üçer aylık Geçici Vergi Beyanlarında, gelir ve gider hesapları kontrol edilerek, dönem sonu itibariyle değerleme işlemlerinin (stoklar, alacaklar, borçlar, krediler, dövizli işlemler, karşılıklar v.s.) kontrolüyle gelir tablosunun doğru ve güvenilir biçimde hazırlanması sağlayarak, Beyanname üzerinde muhtemel indirim, istisna vb. hak ve imkanların yasal çerçevede usulüne göre kullanılmasını sağlamak,

5.      Personel ücret bordrolarının kontrolü, gelir vergisi indirim ve istisnalarının hesaplanarak beyanlara yansıtılması,

6.   Kullanılan hesap planının yürürlükteki Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine ve firma raporlama kriterlerine uygunluğunun kontrolü,

7.      Bilanço aktif ve pasif hesaplarının başta dönemsellik olmak üzere muhasebe prensipleri çerçevesinde kontrolü,

8.   Kurumlar Vergisi (KV) beyanında başta Yatırım Teşvik Belgesinden kaynaklı İndirimli Kurumlar Vergisi hesaplamaları, Ar-Ge İndirimi ve Tübitak destekleri ile buna benzer muhtemel indirim ve istisnaların mevzuata uygun olarak gösterilmesinin sağlanması ve ayrıca, KV beyanname ekindeki Transfer Fiyatlandırılması Bildirimi, Örtülü Sermaye Bildirimi gibi bildirimlerin de doğru ve usulüne uygun doldurulmasının sağlanması,

9.      Mükellef kurumların E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv uygulamalarında donanımlı denetim kadromuzla fiilen uygulamalı destek vermek suretiyle özellikle E-Defter Berat yüklemelerinden önce muhasebe kayıtlarının kontrolü ve bu işlemlere nezaret ederek firma personelinin bu konularda eğitiminin sağlanması ,

10.   Yıl içinde Revizyon (Vergi Denetimi) sonucundaki tespit ve önerilerin firma yönetimine raporlar ve notlar halinde sunulması, yıl bittikten sonra ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmesinden sonra Tam Tasdik Raporunun hazırlanarak ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi. 

 

KDV İadesi Tasdik Hizmetlerimiz

 

Katma Değer Vergisi İadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetleri ve raporların hazırlanması, ofisimizin Yeminli Mali Müşavir, SMMM, uzman ve denetçilerden oluşan deneyimli kadrosuyla büyük bir titizlikle ve seri bir şekilde yerine getirilmektedir. Zira Ofisimizin kadrosu yıllardır sahip olduğu tecrübe ile artık KDV İadesinin mükelleflerin sırtında bir finans yükü oluşturduğunun ve KDV iadesinin bir finansman aracı haline geldiğinin farkında olup, bu finansman aracının yönetilmesinde mükellef firmalara her türlü teknik desteği sağlamaktadır.

KDV iade sürecinde; KDV iadesi alma olanağı bulunan firmaların iade tutarlarının hesaplanması ve tespiti, verilmiş veya verilecek olan KDV beyanlarının usulüne uygun ve doğru bir şekilde verilmesinin sağlanması, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler ve analitik incelemeler sonucunda KDV İade Raporları düzenlenmekte ve iade işlemleri hızlı ve seri bir şekilde tamamlanmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, KDV İade İşlemlerinde rapor öncesi ve rapor sonrası işlemler bir bütün olarak süreç yönetimini gerektirir. Bu süreç yönetimi ise her türde KDV iadesi işlemlerinde uzman kadromuz tarafından titizlikle yerine getirilirken, KDV iade sürecinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi ve düzenlenmesi, iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların yasal mevzuat çerçevesinde çözülmesi de bu süreç yönetiminin bir parçasıdır.

Ofisimiz bünyesinde her türlü KDV iade işlemi yapılırken özellikle İndirimli Orana Tabi Teslimlerden kaynaklanan iadelerde (yani inşaat sektörü, un sektörü, tarım makinaları sektörü ve 2016 yılından itibaren de yem sektöründeki KDV iadelerinde) ofis ekibimizin uzmanlığı üst seviyede olup, iade çalışmaları ve hesaplamaları sistematik bir şekilde yürütülmektedir.

Mevcut yasal mevzuata göre başlıca iade ve mahsup işlemleri aşağıda listelenmiştir.

1.      İhracat teslimleri ve ihraç kaydıyla yapılan teslimlerden doğan KDV iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki,

2.      İnşaat, un ve yem satışları, tarım makinası satışları ile tekstil gibi indirimli KDV oranlarıyla mal ve hizmet tesliminde bulunan sektörlerde doğan KDV iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki,

3.      IPA, IPARD ve Kalkınma Ajansları aracılığıyla proje sahiplerine ve tedarikçilerine yönelik KDV iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki,

4.      Yatırım Teşvik Belgesi sahiplerine yapılan teslimlerden doğan KDV iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki,

5.      Uluslararası taşımacılıkta KDV iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki,

6.      ELÜS (Elektronik Ürün Senedi)  ilk teslimlerinden doğan KDV iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki,

7.      Kısmi tevkifata tabi işlemlerden doğan KDV iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki,

8.      Fazla ve yersiz ödenen KDV tutarlarının iade ve mahsup işlemlerinin tasdiki,

9.      Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil-terkin işlemlerinin tasdiki,

10.    İhracatta ÖTV iadesi tasdik işlemleri. 

 

Diğer Tasdik Hizmetlerimiz

 

1.      Sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin raporlar,

2.      Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespitine ilişkin raporlar,

3.      Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespitine ilişkin raporlar,

4.      TÜBİTAK - TEYDEB YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdiki,

5.      Enflasyon düzeltmesinde öz sermaye kalemlerine ait olumlu farkların sermayeye ilavesi tasdik raporu,

6.      Kurumlar Vergisi'nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri,

7.      Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri,

8.      Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu,

9.      Üniversitelerin, belediyelerin, resmi kurum ve kuruluşların bütçe ve harcama tasdik raporları,

10.    3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve / veya alınacak diğer işlemler.